Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Všeobecné obchodné podmienky

Cez ikonku nákupného košíka si vyberiete tovar (upozorňujeme, že niektoré obrázky výrobkov sú len ilustračné), vyplníte kontaktné údaje a spôsob doručenia. V Bratislave Vám vieme tovar pripraviť na osobný odber v našej predajni, prípadne poslať kuriérom Cityrunner. Cena za dovoz v rámci celej Bratislavy je 5,00 €. Objednávky prijaté do 12,00 hod. dovezie Cityrunner na druhý pracovný deň. Treba si zvoliť termín 8,00 - 10,00 alebo 16,00 - 18,00 hodín. Zaplatíte po prevzatí na niektorý z našich účtov. Vždy prosím čakajte na potvrdenie, že je tovar na sklade a pripravený.

Ak máte záujem o náš tovar a nie ste z Bratislavy, použite prosím pri vypĺňaní formulára objednávky možnosť "dodanie tovaru kuriérom UPS". Cena za kuriéra je 5,00 € do 4kg, 7,00 € nad 4kg (od 15kg - delíme tovar do dvoch balíkov). Chladené výrobky na dobierku neposielame.

V prípade reklamácie výrobku nás, prosím, informujte priamo v predajni, telefonicky alebo e-mailom. Po jej vybavení Vám poskytneme nový produkt alebo vrátime peniaze.

Všetky osobné údaje budú použité výlučne na vybavenie objednávky.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Oto trade s.r.o., Sovia 7, 831 01 Bratislava, info@biologika.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line).

Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke.

Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.